برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
برای دریافت آدرس های جدید زرفیلم کلیک کن
باکس آفیس
1 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران
فروش آخر هفته33
فروش کل40
2 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران
فروش آخر هفته12
فروش کل66
3 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران
فروش آخر هفته10
فروش کل13
4 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران
فروش آخر هفته6.1
فروش کل7.5
5 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران
فروش آخر هفته5.7
فروش کل622
6 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران
فروش آخر هفته3.8
فروش کل65
7 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران
فروش آخر هفته3.5
فروش کل37
8 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران
فروش آخر هفته3.1
فروش کل316
9 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران
فروش آخر هفته2.8
فروش کل112
10 boxoffice
بوجه :
هفته های اکران
فروش آخر هفته2
فروش کل8.5